verkhoyansk_kisilyakh_625px

Verkhoyansky Kisilyakh Stone Pillars. Northern Siberian Shambala