Yakutsk – Oymyakon – Verkhoyansk. Triangle of the Coldest Places in the World

Yakutsk - Oymyakon - Verkhoyansk. Triangle of the Coldest Places in the World